dimarts, 26 de setembre de 2017

Vestuari de treball: Normativa General


El vestuari de protecció laboral compleix la norma bàsica UNE-EN 340/93. Aquesta norma no pot ser utilitzada sola, sinó que és una combinació d’altres normes especifiques. Aquesta norma europea específica els requisits generals d’ergonomia, envelliment, talles i marcatge de la roba de protecció i la informació subministrada pel fabricant.
-   Ergonomia. La roba de protecció ha de ser dissenyada i fabricada de forma que els materials i components de la mateixa no afectin adversament a l’usuari, ha d’oferir el màxim de dimensions després del rentat.
-   Talles, en la designació de talles de la roba de protecció, les mesures han sigut prescrites de manera que defineixen la talla del cos. A tal efecte, hauran de mostrar almenys dues dimensions del cos en centímetre: l’altura i el contorn del pit, o l’altura i la cintura.
-   Marcatge, cada peça estarà marcada sobre el propi article, de manera visible, llegible i duradora amb la informació que requereix la norma específica.
Aquesta norma específica les exigències i els mètodes d’assaig de la roba de protecció contra el fred a temperatures inferiors a -5ºC. El pictograma de protecció contra el fred indica els nivells de prestació:
A)   Resistència tèrmica
CLASIFICACIÓ DE LA RESITÈNCIA TÈRMICA
RCT m2 KV
Classe
0.06 < RCT < 13000
1
0.12 < RCT < 13000
2
0.18 < RCT < 0.25
3

B)    Permeabilitat a l’aire –opcional-
CLASSIFICACIÓ DE LA
PERMEABILITAT AL AIRE AP
AP mm/s
Classe
100 < AP
1 (*)
5 < AP < 100
2
AP < 5
3
(*) En algunes ocasions, les robes de Classe 1 només es porten durant un temps determinat
C)    Penetració de l’aigua –opcional-
CLASSIFICACIÓ DE LA
PENETRACIÓ D’AIGUA
WP (PA)
Classe
8000 < WP < 13000
1
WP < 13000
2

Roba de protecció contra la pluja. UNE-EN 343
La roba de protecció s’aplica contra la influència d’ambient caracteritzat per la possible combinació de pluja, boira, humitat del sòl i vent a temperatures de fins a -5ºC. El pictograma de protecció contra el mal temps indica els nivell de prestació com s’indica:
A)   Impermeabilitat a l’aigua
TAULA 1
CLASSE 1
CLASSE 2
CLASSE 3
Abans del tractament previ
= 8000


Abans del tractament previ, costures
= 8000
= 8000
= 13000
Després de cada tractament previ prescrit en la ENV343

= 8000
= 13000

B)    Resistència al vapor de l’aigua
TAULA 1
CLASSE 1
CLASSE 2
CLASSE 3
Resistència al vapor d’aigua Ret (m2 Pa/W)
150 < Ret
20<Ret = 150
Ret = 20

Aquesta norma especifica les característiques que ha de tenir la roba destinada a senyalitzar visualment la presència de l’usuari amb la finalitat que aquest sigui detectat en condicions de risc.
Qualsevol peça certificada amb aquesta norma ha de presentar una superfície mínima de material retro reflectant, així com complir uns determinat requisits de disseny.
-   colors del material de fons: groc, vermell-ataronjat i vermell, tots ells fluorescents i dins d’uns valors de coordenades cromàtiques.
-   els materials retro reflectants han de complir uns valors mínims de retro reflexió i es classifiquen en dues classes: la 1 (mínima retro reflexió) i la 2 (màxima retro reflexió).

Roba de protecció per a treballadors exposats a la calor UNE-EN 531/96
La roba de protecció que compleix amb aquesta Norma Europea està pensada per protegir als treballadors d’un breu contacte amb les flames i almenys un tipus de calor. La calor pot ser una forma de flama directa, calor convectiva, calor radiant, esquitxades de metall fos o una combinació. Per complir amb aquesta Norma Europea, la roba de protecció ha de complir el requisit de propagació limitada de la flama (Codi A) i almenys un altre dels requisits de transmissió tèrmica (codis B i E) a nivell 1 o superior.

QUADRE RESUM DE LA NORMA EN 531
CODI
TIPUS DE TRANSMISSIÓ TÈRMICA
NIVELL DE PRESTACIONS  (de menor a major)
A – UNE-EN – 532/94
Propagació limitada de la flama

B – UNE-EN 367/94
Calor Convectiu
B1 a B5
C – UNE-EN 366/94
Calor radiant
C1 a C4
D – UNE-EN 373
Esquitxades d’alumini
D1 a D4
E – UNE-EN 373
Esquitxades de ferro fos
E1 a E3

Vestuari de protecció amb propietats electrostàtiques i resistivitat superficial UNE-EN 1149-X
-          EN 1149-1 : Roba de protecció amb propietats electrostàtiques, resistivitat superficial. Amb la roba conforma a aquesta norma, el portador està exposat directament en contacte amb el sòl, amb sabates conductores o altres mitjans.
-          EN 1149 -3 : Roba de protecció amb propietats electró estàtiques, atenuació de la càrrega. La roba conforma a aquesta norma no es carrega elèctricament i el portador no necessita estar en contacte amb el sòl.
Les dues normes especifiquen els requisit elector estàtics i mètodes d’assaig que han de tenir la roba de protecció antiestàtica, per evitar la formació de guspires que puguin provocar un incendi.

dimarts, 19 de setembre de 2017

Requisits generals d'un EPIA Subministres Planas som especialistes en Equipaments de Protecció Individual, també anomenats EPIs. Perquè els nostres clients treballin d’una forma segura durant la seva jornada laboral, i per ajudar-vos a escollir l’EPI adequat per la tasca a realitzar, a continuació us fem un breu resum de tots els requisits que han de tenir els EPIS: des de la seva definició, els criteris d’utilització, les condicions, els tipus de categoria i la correcta utilització i manteniment.

Segons el Real Decret 1407/1992 s’entén per Equipament de Protecció Individual (EPI) “qualsevol dispositiu o mitjà que porti o en disposi una persona, amb l’objectiu de que el protegeixi contra un o varis riscs que puguin amenaçar la seva salut i la seva seguretat”.

Criteris d’utilització dels EPI


Els EPI s’hauran d’utilitzar quan existeixin riscos per la seguretat o salut dels treballadors, quan no hagin pogut evitar-se o limitar-se suficientment per:


· Mitjans tècnics de protecció col·lectiva.


· Mitjançant mesures, mètodes o procediments d’organització del treball.


En qualsevol cas, és l’empresari qui ha de determinar els llocs de treball on s’ha d’utilitzar l’EPI, i a més detallar en aquestes zones:


· Risc o riscos enfront als que s’ha d’oferir protecció.


· Parts del cos que es protegeixen.


· Tipus d’Epi que s’ha d’utilitzar.


L’empresari haurà d’entregar gratuïtament els EPIS als treballadors.


Condicions que ha de reunir un EPI


Els EPI han de proporcionar una protecció eficaç enfront als riscos que motiven al seu ús per els quals són utilitzats:

· No han de suposar riscos per ells mateixos.

· No han d’ocasionar riscos addicionals

· No han de produir molèsties innecessàries.

Per complir aquests paràmetres, a més hauran de:

· Respondre a les condicions del lloc de treball.

· Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques del treballador.

· Adequar-se a l’usuari amb els ajustaments necessaris.S’ha de tenir present que si s’utilitza un EPI certificat, que és el que obligatòriament s’ha d’utilitzar, ha de complir amb les condicions indicades.  

Quan s’utilitzi un EPI i s’observi la certificació, s’ha de conèixer, com a mínim, el que significa i a quina categoria pertany.

Tipus de categoria


Categoria I

Son EPI de disseny senzill i que proporcionen una protecció lleugera; per exemple:

· Guants de jardineria.

· Guant per agafar peces calentes de menys de 50º C.

· Roba o calçat per agents atmosfèric ni excepcionals, ni extrems.

*L’EPI ha d’estar marcat amb CE.*Categoria II

Son EPI de disseny mitjà que proporcionen una protecció mitja; per exemple:

· Equipament de protecció específica de mans i/o braços.

· Equipament de protecció específica de mans i/o peus.

· Tots els cascos.

· Tots els equipament de protecció total o parcial de la cara.

*L’EPI ha d’estar marcat amb CE.*Categoria III

Son EPI amb un disseny complexa, destinats a protegir l’usuari de tot perill mortal o que pugui perjudicar greument i de forma irreversible la seva salut; per exemple:

· Tots els dispositius de protecció dissenyats i fabricats per protegir contra caigudes des d’altura.

· Tots els equips de protecció respiratòria per protegir contra els aerosol sòlids i líquids o contra gasos.*Cada EPI i també en el seu embalatge ha de portar marcat CE XXXX, on: XXXX es el número distintiu de l’organisme notificat que intervé en la fase de producció.*Utilització i manteniment del EPI

La utilització, l’emmagatzematge, la neteja, la desinfecció, i la reparació dels EPI haurà d’efectuar-se d’acord amb les instruccions del fabricant. És fonamental, per tant, abans d’utilitzar qualsevol tipus d’EPI, llegir atentament aquestes instruccions i que en cap cas es modifiqui o s’alteri el EPI original.

En principi, tot EPI està destinat a ús personal i només es podrà utilitzar en els usos, exceptuant casos excepcionals. Les condicions en què s’ha d’utilitzar un EPI venen donades per:

· La gravetat del risc

· Temps o freqüència d’exposició al risc

· Condicions del lloc de treball

· Prestacions de l’equip

· Riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’equip que no es puguin evitar.

dimarts, 12 de setembre de 2017

Lones per a piscinesA l’estiu ens encanta refrescar-nos a la piscina, i per poder-ho fer a gust, n’hem de tenir
cura, ja que és molt fàcil que la piscina quedi en mal estat, bruta o amb aigua tèrbola. 

El manteniment per tal de mantenir la piscina neta és molt alt, però les lones per piscines la protegeixen contra la majoria d’exposicions que la poden contaminar i faciliten molt la feina. 

Els tendals per piscina, a part d’aïllar la piscina de possibles insectes, animalons i bestioles o fulles, i de impedir que la pluja faci malbé l’aigua amb clor durant el període d’utilització d’aquesta, també són ideals per fer-ne un manteniment durant l’època d’inhabilitació.

Les nostres lones i tendals estan dissenyats per tot tipus de piscines, i són fàcils de col·locar i desmuntar.

Dins d’aquesta línia de lones per piscines podem trobar:
-Lona per a piscina bicolor, és una lona  de 200 g/m2, més resistent que les altres i té ullets a cada mig metre, en tot el perímetre. Els tendals per a piscines són lones especials ja que es componen de dues capes, per això és un tendal bicolor. La capa inferior de color platejat protegeix la lona del clor (tot i que és fonamental protegir-la del clor i no col·locarla just després d’haver-lo tirat) i la capa superior de la lona de color blau és impermeable, resistent als rajos UV i de difícil desgast.
Aquesta lona per piscina té un gramatge alt i presenta uns reforços més resistents que la resta. El fet de presentar ullets a cada mig metre (i no a cada metre com les lones impermeables habituals), permet tensar correctament la lona i impedir amb fermesa que entrin els raigs solars.
-Lones per piscines rectangulars, són de color blau i amb traus i tensor a cada 10 cm. És una lona impermeable i reforçada amb un gramatge de 140 gr/ m2 . Disponible en les següents mides: 6 x 10 metres i 8 x 14 metres. És possible que després de precipitacions s’acumuli aigua al centre de la lona, exercint pressió i provocant el deteriorament de la mateixa. Per aquest motiu es recomana utilitzar els sistema de drenatge incorporat, format per un quadrat al centre (petita xarxa) on tota l’aigua que caigui es precipitarà per aquest sistema de drenatge. En aquest cas és important utilitzar com més ullets millor. Així s’impedirà que aquesta es deslligui degut al vent o a les tempestes. Aquesta lona està fabricada de plàstic de polietilè plastificat per ambdues cares i ha sofert un tractament pels raigs UV, a més a més és molt fàcil de posar i treure.
-Lones per piscines rodones, lones impermeable amb una xarxa de drenatge a la part central que evita que s’estanqui l’aigua de la pluja. Lona de 140 grams/m2 de gramatge amb ullets col·locats cada 10 cm és ideal per a cobrir la piscina tan elevada com desmuntable quan aquesta no s’utilitza; no es recomana per piscines rectangulars. El sistema de drenatge que té consisteix en un forat trenat amb una xarxa que permet evacuar l'aigua de la pluja i no deixar passar les fulles, insectes, troncs petits i tota la brutícia que pot caure en una piscina. Aconsegueix així que l’aigua no s’estanqui a sobre de la lona i evita que es pugui desatansar i acumular malmetent-la amb el pas del temps. Aquesta lona per piscina rodona es fabrica amb polietilè (plastificat) i amb un tractat anti rajos UV que no desgasta el tendal però evita que entri el fred.

Al ser per piscines rodones és recomanable que el tamany de la lona sigui superior al de la piscina, ja que el tensor ha d’envoltar uns centímetres més avall i no just al voral de la piscina.

dimarts, 5 de setembre de 2017

Guants de treball, la normativa europea de protecció de les mans


Les regulacions d’equipament de protecció personal al treball (SI1992/2966) exigeixen als empresaris que proporcionin als seus treballador un equipament de protecció personal adequat (EPP). Els guants de protecció classificats com EPP han de portar el distintiu CE.
Per ajudar a seleccionar el EPP, la directiva d’equipament de protecció personal (89/686/UE) s’ha redactat de manera que l’equipament de seguretat està dividit en categories. Aquestes categories faciliten al personal de seguretat seleccionar l’equipament adequat per prevenir els riscs i els perills identificats durant les inspeccions de sanitat i seguretat. En aquest cas, els guants de protecció es descriuen en una sèrie de normes europees i han de complir prescripcions rellevants.
Els guants de riscos mínims poden utilitzar-se en situacions on l’usuari final pot identificar els perills i el nivell de protecció requerits; on les conseqüències del risc siguin gradual i puguin identificar-se a temps. Aquests guants es solen utilitzar en: jardineria, protecció contra productes de neteja dèbils, protecció contra la calor (50ºC) i contra cops i petites vibracions.
Els guants de riscos mitjans estan dissenyats per protegir contra perills intermitjos, per exemple, guants de manipulació general que requereixen unes bones capacitats de tall, perforació i abrasió tenen que estar subjectes a la inspecció i certificació independent per una organització acreditada.
Els guants de risc alt protegeixen contra els perills que puguin afectar a la salut de forma seriosa o irreversible, on les conseqüències no poden identificar-se a temps per l’usuari final. Aquests guants permeten la protecció contra productes químics o radiació ionitzant, protecció contra la calor (amb temperatures superiors a 100ºC) contra el fred (temperatures inferiors a -50ºC) i contra descàrregues elèctriques (alta tensió).
Independentment de la categoria, els guants de protecció han de complir els requisits bàsic de sanitat i seguretat.  Aquesta normativa europea s’ha desenvolupat per permetre la valoració de guants de risc mig o alt.
Tots els guants de protecció que hi ha al mercat han de complir els requisits general segons EN420, aquests són:
1.    Informació i identificació del producte i embalatge
2.    Disseny i fabricació
3.    Tamany
4.    Innocuïtat
5.    Instruccions de neteja
6.    Manipulabilitat
7.    Transmissió i absorció de vapor d’aigua
8.    Propietats electrostàtiques
A més a més segons la protecció que realitzin han de portar inscrit en el dors diferents pictogrames, indicant la protecció i la resistència si s’escau.
Guants de protecció química i microorganismes (EN374)


Guants amb resistència contra riscos químics (penetració), amb una classificació del 1 al 6.

Guants amb una baixa resistència a productes químics o a l’aigua ha d’utilitzar-se per aquells guants que no aconsegueixin un temps de ruptura de 30 minuts com a mínim contra almenys tres productes químics de la llista definida, però que superen l’assaig de penetració.
Guants amb resistència contra organismes. Referit al nivell acceptable de qualitat. El pictograma ha d’utilitzar-se quan el guant compleix almenys el nivell 2 de rendiment per l’assaig de penetració.

Guants de protecció contra el fred (EN511)


Guants que protegeixen contra el fred convectiu i conductiu fins a -50ºC. Aquest fred pot associar-se a condicions climàtiques o a una activitat industrial.
Els requisits són:
a)    Resistència al fred per convenció. Nivell de prestació 1-4
b)    Resistència al fred per contacte. Nivell de prestació 1-4.
c)    Impermeabilitat de l’aigua. Nivell de prestació 0-1.

Guants contra riscos tèrmics –calor/foc- (EN407)
Guants que ens protegeixen contra riscos tèrmics (sigui la calor o el foc). Els nivells de rendiment del guant es mostren en 6 número sota el pictograma amb els següent ordre:

a)    Comportament a la combustió –classificació del 0 al 4-
b)    Calor de contacte –classificació del 0 al 4-
c)    Calor per convecció –classificació del 0 al 4-
d)    Calor radiació –classificació del 0 al 4-
e)    Petites esquitxades de metall fos –classificació del 0 al 4-
f)     Grans esquitxades de metall fos –classificació del 0 al 4-
*Quan millor és el resultat, millor és el rendiment.

A la nostra botiga en línia www.planas.pro/ca trobaràs una àmplia gamma de guants de treballs adequada a cada protecció, ja que segons la tasca ha realitzar és important un o altre guant.